Working Area

Sl. No.

Division

District

Address

1

Khulna

Khulna

Shahid Jotish Aziz Road, Batiaghata    

2

Dhaka

Faridpur

College Road, Nagarkanda    

3

Dhaka

Faridpur

Gopalpur Bazar, Alphadanga    

4

Dhaka

Dhaka

173/1, J. N. Saha Road, Lalbagh    

5

Dhaka

Dhaka

Hazratpur, Keraniganj    

6

Dhaka

Dhaka

Sholla, Nababganj    

7

Rajshahi

Pabna

Koyeli Building, College Road, Chatmohor    

8

Rajshahi

Kushtia

64, N.S. Road, Kustia Sadar    

9

Khulna

Khulna

Thana Road, Phultola    

10

Rajshahi

Chapainababganj

Patgudam Road, Chapainababganj Sadar.    

11

Rajshahi

Pabna

Maya villa, Bhangura Sadar